Jdi na obsah Jdi na menu
 


Diskriminace žen

25. 7. 2007

Zdroj diskriminace


Motto: Děti potřebují laskavé slovo, pevné slovo a matku, která v noci nespí. (Arabské přísloví)


V současné modernitní společnosti se stále více relativizují společenské hodnoty, tedy i práce vykonávaná pro společnost. Práva se udělují skupinám na základě pouhé existence, nikoliv na základě splněných povinností. Skupiny dosahují práv obvykle na základě mocenských tlaků. Potom obdrží práva skupiny, které mají největší lobbyistický potenciál, obvykle přes různé zahraniční organizace, přičemž se nikdo netáže, co za to odvedli pro společnost. Podle tohoto měřítka, které již opustilo spravedlnost a úctu k práci, platí obrácená relace výhod. Nejvíce výhod mají ti, kteří společnosti nejméně odvádí. Např. homosexuálové, kteří nezakládají rodiny, nejsou zatíženi výdaji a časovými ztrátami na výchovu dětí, jsou skupinou, která má mnoho svých členů ve význačných postaveních, protože prostě svoji celoživotní energii mohou zaměřit na osobní úspěch a prosazování svých požadavků. Přesto, že jich je asi 4% obyvatelstva, určitě tvoří mnohem větší procento mezi úspěšnými osobami. Protože v individualistické společnosti, která neuznává jiné hodnoty než peníze a postavení, ani oni nemusí brát ohledy k jiným, prosazují si svoje práva bez ohledu jakou reciproční práci pro společnost vykonávají.


Pokud individualistické myšlení již zcela prosákne společností a lidé již jinak myslet neumí, stojí muž vedle ženy zcela osamoceně a místo, aby měl ohledy ke své partnerce, případně manželce a matce jeho dětí, myslí opět především jen na sebe. Ženy si potom mnohdy stěžují, že nemohou najít partnera pro rodinu. Oba jsou rovnoprávní, ale tím se nic neřeší. Ve skutečnosti je muž zvýhodněn stejně jako homosexuálové v příkladu, který jsem uvedl shora. Žena má totiž na krku vykonat pro společnost nezastupitelnou povinnost: rodit a vychovávat děti, což je v individualistické společnosti hodnoceno buď velmi uboze nebo vůbec. Všechny úvahy o tom, že žena by tuto povinnost nemusela vykonávat nebo ji snad jen nějak odbýt jedním dítětem, je maladaptivní myšlení. Jestliže by národ neměl vymřít, musí být průměrně 2,2 dítěte na jednu ženu. Když uvážíme, že mnoho žen děti mít nemůže a některé i plodné je nikdy mít nebudou, musí být rodiny se třemi dětmi zcela běžné a většinou se vyskytující. Každá žena-matka řekne, co to znamená ve ztrátě zaměstnání a kariéry.


Pokud pomineme nezodpovědné ženy neplnící vědomě svoji nezastupitelnou povinnost ke společnosti, je žena, svoje mateřské povinnosti plnící, na posledním místě lobbyistických možností, odstrkovaná a tvořící jakýsi „sociální případ. Diskriminace žen je tedy v modernitní společnosti dána tím, že žena koná pro společnost nezastupitelnou činnost aniž by ji tato společnost za to vybavila recipročními právy a odměnou.


Dvojí přístup k řešení diskriminace


Motto: Žena snáší muže z lásky k rodině, muž snáší rodinu z lásky k ženě. (Arabské přísloví)


Skutečné potřeby žen-matek jsou mimo pochopení v rámci individualistického ideového prostoru. Individualisticky vychované ženy vlastně svůj vlastní problém chápou zkresleně a ve společnosti, ve které má muž výhody, se chtějí přiblížit mužům. Chtějí tedy být v postavení jako muž. Chtějí mít stejný přístup ke vzdělání, stejný přístup k zaměstnání apod. Nejlépe je pro ně úplně rezignovat na veškeré ženství, kromě sexuálního chování. Zatímco přirozené instinkty vždy vedly ženy, aby hledaly vhodného partnera k založení rodiny, touha přiblížit se mužům, nazývaná nesprávně touhou po rovnoprávnosti, vede dnes ženy k napodobování chování mužů. Žena místo, aby partnera vedla ke sňatku a k založení rodiny, jak to ženy dělaly celou historii lidstva, střídá partnery a užívá si sexu tak jak je to přirozené pro muže. Tím navzdory veškeré feministické rétorice vítězí mužský a tím zhoubný a neplodný princip vztahů mezi mužem a ženou. Problém diskriminace se řeší tím nejméně produktivním způsobem plodícím neplodné vztahy.


Feministky potom, mající na očích klapky individualismu, nevidí problém v celém komplexu, práci pro rodinu neberou jako důležitou práci pro společnost, ale jen jako práci pro jednotlivce, nezahrnují ji do úvah ohledně rovnoprávného postavení, a tak jim vychází jen dílčí část rovnice - nerovnost pracovních příležitostí muže a ženy nazývaná diskriminace žen, která se pro ně stala bojovým fetišem.


Je však zcela opačný princip zrovnoprávnění muže a ženy. Je to způsob, ve kterém se muž přizpůsobí ženě. Není to nic nového, v předfeministické době to tak bylo. Muž je v takovém modelu společnosti donucen napodobit ženu. Tzn., že se musí o rodinu starat, vydělávat, ženě pomáhat, děti vychovávat a celá společnost jej k tomu výchovně vede a nutí. Mužská přirozenost, střídat ženy a užívat si sexu, je potlačována a společensky jen obtížně akceptována. To by ovšem ženy musely opustit současnou feministickou ideu a přejít k mateřskému feminizmu. Ten na prvním místě má ženské mateřské chování a fetišem je boj za uznání a odměňování mateřství.


Ženy mají svoje přirozené prostředky jak muže upoutat k rodině, pokud jí v tom společnost pomáhá, jak to bylo ve všech tradičních a zdravých společenstvích, je většinový úspěch zaručen. Pokud muž v dostatečně velké míře nahradí ženu a celkovou starost o rodinu, i žena potom může být zaměstnaná a zaměstnavatelé nebudou brát ženu jako méněcenného pracovníka. K tomu může též pomoci i společnost zajištěním servisu pro děti (školky, jesle). To chce ovšem funkční rodinu a tím zcela jiný ideový přístup, než má dnešní modernitní společnost. Znamenalo by to konec individualizmu, velká práva rodin, nevýhody pro samostatné jedince bez dětí, neustálé propagování a zdůrazňování mateřského přínosu pro společnost, donucení muže konat svoje povinnosti v rodině apod. Také Svátek matek by měl asi nějakou váhu ve společnosti na rozdíl od MDŽ, svátku zaměstnaných žen.


Přitom není možno nějak počítat kolik žen je zaměstnaných a kolik není, protože vnitrorodinné rozhodování ohledně toho, kdo z rodičů bude doma a starat se o děti, musí být posvátné bez vnějšího zasahování a stálého poručníkování. Společnost musí pouze nabízet služby rodinám, nikoliv nějak ovlivňovat rodinné poměry, které stejně ovládá zcela přirozeně uvnitř rodiny žena. V takové společnosti jsou potom ženy napodobující chování mužů, střídající partnery a nezakládající rodiny, zcela přirozeně ostrakizovány a nazývány nelichotivými názvy, protože prostě nekonají svoje ženské povinnosti (navíc odvádí muže od rodiny). To už tu také bylo a víme, že takovou ostrakizaci prováděly především ostatní ženy. Jedině tak může společnost opět fungovat s dostatečnou fertilitou a je možno odvrátit zhoubný trend denatalizace. Zároveň to umisťuje ženu tam kam patří a zrovnoprávňuje ji tím, že od muže žádá reciproční povinnosti v rovnováze, přičemž měřítkem není jen zaměstnání, ale celkový objem práce vykonávané pro společnost.


Zbloudilá řešení


Motto: Od chvíle, kdy minulost přestala osvětlovat budoucnost, bloudí mysl lidí v temnotách. Alexis de Tocqueville.


Kvóty na zaměstnání žen a mužů pro různá povolání jsou neproduktivním zoufalým záchvatem něco udělat v nerovnoprávném vztahu muže a ženy v rámci individualistického ideového prostoru a je výplodem myšlení, které neumí tento prostor překonat a více se rozhlédnout po řešeních, která tu už byla a jsou nyní zbytečně očerňována na základě neznalosti nebo korektnosti s úpadkovými západoevropskými názory. Někteří nebojácnější pravicoví liberálové (např. Topolánek) přirozené cítí, že kvóty jsou nesmysl, že narušují spontánní řád, tedy hlavně trh pracovních sil, a jsou neproduktivní. Neumí ovšem zaujmout opravdové konzervativní stanovisko a tak potom vypadají jako nepřátelé žen a jejich potřeb.


Dostatečná ideová připravenost by byla s podivem u liberálů, kteří ideje zásadně neuznávají a konají jen na základě momentálních tlaků a různého vyjednávání mezi skupinami. Vyřčené zásady se obvykle velmi brzy opustí, neboť celá modernita založená na bezideovosti je vždy jen tancem mezi názory, mocenskými tlaky, lobbyizmem a populizmem. Blouznivá řešení, kterým by se naši předkové vysmáli, jsou nejvíce přijatelná. Proto jistě dojde i k tomu, že budeme mít kvóty, potom zaříkávání se trhem pracovních sil a rovností příležitostí nepomůže, neboť i jinak zbožňované spontánní procesy musí ustoupit nesmyslům.


Individualizmus stavící muže a ženy do osamění, zbavující je vzájemné závislosti v rodině, nemá historickou šanci, neboť se buď prosadí a potom národ tuto ideu vyznávající vyhyne na nízkou fertilitu (s ním i individualizmus) a jiné národy (třeba muslimové) vedené konzervativními ideami jej v boji o životní prostor vytlačí a zlikvidují, anebo národ včas tuto zhoubnou ideu opustí a najde konzervativní řešení, ve kterém bude mít šanci přežít. Správné pochopení poslání ženy jako nositelky života a matky je podstatné v otázce života nebo smrti naší civilizace. Nesprávné pochopení a zástupná řešení je maladaptivní jednání.


Vlastimil Podracký - zdroj

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Fuj

(Jiří Quaiser, 5. 8. 2007 21:37)

Lidi chovejte se jako lidi a mějte se rádi. Tolerujte partnerovi to co by jste tolerovali sobě a nedělejte to, co by jste nechtěli, aby bylo děláno vám. Vztah mezi mužem a ženou musí být alespoň trochu v rovnováze.

Pro Maassadu:

(Wassabi, 31. 7. 2007 1:34)

1)Tak předně:Nehodnotím tady tvoje soukromí, ale konkrétní výrok autora.
2)To, že není v tvých silách něco vysvětlovat, není těžké pochopit
3)Co je přirozenost muže, je věcí názoru. Autor má názor ten,-že muž může,ale žena ne.
Můj názor je-že každý z nich se má sám chovat tak,jak to vyžaduje od toho druhého. Pak je to správně.
A jestli ti tohle připadá jako názor potrhlé feministky, pak se zřejmě tvoje duchovno nachází ještě kdesi hluboko ve středověku.
4) Myslím si,že tě tu nikdo neuráží,a pokud se tě tu přesto něco dotklo,pak věz,že je mi úplně jedno,kdo jsi. S tím se tady neoháněj,nejsem zvyklá před kýmkoliv padat na zadek jenom proto,že se cítí být "někým".- To jen aby bylo i tady jasno.
5) Pokud ti moje odpověď v otázce interrupcí(viz 30.7.-20.12)připadá,jak od hloupého politika,je to čistě tvůj problém. Pro mě totiž-(na rozdíl od nich,-a pokud to nechápeš,pak zřejmě i na rozdíl od tebe,-slova Prevence a Zodpovědnost OBOU partnerů nejsou jen prázdná fráze.
Myslím,že moje minulá odpověď na tvé otázky(30.7.)byla zcela jasná a srozumitelná.
Takže nevím,co víc ti lze k tomu říct.
6) PS: A chlap, natož chlap v sukních,já tedy rozhodně nejse, to si piš.
Hezký zbytek noci :)

Pro Massadu

(Wassabi, 31. 7. 2007 1:11)

x

pro Wassabi

(Massada, 30. 7. 2007 21:36)

Kdybys ten článek opravdu četla, viděla bys, že jeho smysl je jiný, než ty se domníváš. Není v mých silách ti už nic vysvětlovat, a to že jsi žena je asi jen fór, a jestli přece jen ano, jsi potrhlá feministka. Já se z ničeho nepotřebuji vymanit, jsem šťastná a spokojená. Muž, který mě miluje si mě váží, partnerky nestřídá a sex s ním je úžasný, a v souladu s potřebami nás obou.
Na otázku co je přirozenost muže jsi neodpověděla a jen urážíš.
Na otázku interupce jsi odpověděla jako hloupý politik - místo ano, ne, jsi pohovořila o zodpovědnosti, prevenci a vraždách.
Ten článek hovoří jednoznačně o tom, že žena je především nositelka domova - rodinné pohody a života - matka, a muž se musí tomuto modelu přizpůsobit, aby rodina a její funkce mohla bezchybně a bezproblémově šlapat.
Muž se také ochotně přizpůsobí, ale žena musí být ženou a ne chlapem v sukních - jak se v dnešní době děje.
Přečti si to podrobně i s větami před a po.... a možná pochopíš. Také zkus druhé neurážet, nevíš kdo jsou.
A k těm interupcím: chtěla jsem jen vědět, jestli když už k ní dojde, má někdo jiný podle tebe právo rozhodovat o tom, zda se provede a nebo ne!
Hezký zbytek dne:)

Massadě:

(Wassabi, 30. 7. 2007 20:12)

Aha, takže nejsi muž, ale to druhé,čili Zabedněná./sorry/
Takže znovu citát- a doslovný:
"...touha přiblížit se mužům,nazývána nesprávně touhou po rovnoprávnosti,vede dnes ženy k napodobování chování mužů.Žena, místo aby partnera vedla k sňatku,a založení rodiny,jak to ženy dělaly celou historii lidstva, s t ř í d á p a r t n e r y a u ž í v á si s e x u, TAK, JAK JE TO PŘIROZENÉ PRO MUŽE..
A další citát:.."MUŽSKÁ PŘIROZENOST, střídat ženy a užívat si sexu je potlačována..." atd.
NMilá Massado, potíže s chápáním máte Vy, opravdu si myslíte, že kdybych byla mužem, že mě budou tyhle výroky vytáčet??
Asi ne, že. Takže z toho vyplývá, že jsem žena.
A proto naprosto nachápu smysl Vaší otázky č.4
Nevím, jestli je to nad Vaše možnosti, ale celou dobu se tu snažím o to vysvětlit Vám, že nevím, kdo dal mužům právo říkat, že u nich je to jaksi přirozené, ale u ženy se nad tím pohoršují?!!
Nejsou to jen slova autora tohoto článku, ale jaksi pořád všeobecné smýšlení, a a bohužel nezřídka i samotných žen.
Takže- Nehodnotím tu celý smysl článku, ale právě tyto konkretní výroky.- Muž že může a žena že ne? Tak dokud budou ženy tohle tolerovat , nikdy se z područí nevymaní. A takový si za to můžou pak samy. Pochopila?

A můj názor na interrupce? PREVENCE, ZPODPOVĚDNOST.
A to OBOU partnerů.
Nejsem pro zákaz, ale vnímám to jako zabití, a asi bych to měla v sobě zapsaný nadosmrti. Ale to je věc povahy,někdo bere interrupci jako jakousi formu antikoncepce.
To je věc svědomí každýho osobně.
Ale zodpovědnost nesou oba. Pokud se muž zodpovědnosti zbaběle vyhýbá,pak je rozhodnutí výhradně právo ženy. A taky její svědomí. I v tom, proč se nechránila i v tom, jak ponese následky. Ona ani ta interrupce totiž bez následků zůstat nemusí.

Milý Wassabi

(Massada, 30. 7. 2007 18:26)

1/ Jsem žena
2/ Nemám problém pochopit článek, myslím, že ty, ano! Vytrháváš věty z kontextů a stavíš na nich, nikde v článku není napsáno, že "ženy se v rámci zrovnoprávnění domáhají stejných práv, která jsou od nepaměti výhradou mužů" je tam napsáno úplně něco jiného, zkus si to přečíst ještě jednou, a přesně dle návodu pana Kofoly...
3/ Nejraději ze všeho mám muže, co nám ženám rozumí i proti naší vůli, a vnucují nám svou představu našich potřeb.
4/ střídání partnerů a užívání si sexu je podle tebe proti přirozenosti muže? A pokud ano, co je podle tebe přirozeností muže?
5/ Otázka: jaký je tvůj názor na interupce, zda ano, nebo ne, a kdo o to rozhodne - žena, muž, společnost?

Pro Massadu(28.7.18.22)

(Wassabi, 30. 7. 2007 17:57)

Přečti si odst. "Řešení diskriminace"a zacházej s ním podle chytrého návodu pana kofoly(28.7.18.22)

Minimálně dvakrát se tam můžeš dočíst-volně přeloženo-že ženy se v rámci zrovnoprávnění domáhají stejných práv, která jsou- - " od nepaměti výhradou mužů-" (!)
-tj"( střídat partnery a užívat si sexu..")a další kydy.
Pokud neshledáváš na smyslu těchto slov nic špatného, a podivuješ se proč se k nim vůbec vyjadřuji, pak jsi patrně muž a nebo zabedněná.
A to nemíním jako urážku, ale jako věcné konstatování.

Návod kofolovi:

(Wassabi, 30. 7. 2007 17:31)

Nevycházím z úžasu, jak prudce inteligentní je tvoje schopnost argumentace. Nejen zde, ale třeba i na anketě o radaru, a patrně všude, kam zavaneš.

Z tvojí reakce by se dalo vyvodit, že Pan Chytrý Kofola je sám Pan Velký Autor a jeho dotčená ješitná sebestřednost.
Ten článek je vcelku nudný, a názory, které tam jsou prezentovány, jsou výplodem odpovídajícím úrovni tvého
mentálního horizontu.
Shrnu-li to do jedné věty, Zameť si před vlastním prahem, kofolo, a pokus se kromě obdivuhodné
znalosti písmenek zapracovat na dalším rozvoji svých duševních obzorů.( v rámci svých limitů, pochopitelně.)
To je můj návod pro tebe.

Jarolíme

(tendr, 28. 7. 2007 20:42)

ujasni si v který době žiješ. Otroctví ofiko skončilo někdy v devatenáctým století, soudruzi u nás začali až po první světový válce. Jak se tyhle dva režimy mohly potkat?

Sakra!

(kofola, 28. 7. 2007 19:48)

No jo! Ale kdo mu přečte ten návod?

Návod pro Wassabi

(kofola, 28. 7. 2007 19:45)

S výše uvedeným textem je třeba zacházet takto: Postupně,zleva doprava, čti jednotlivá písmenka,která již znáš.Ta,která neznáš se pokus domyslet.Podaří li se ti písmena spojit do slabik a tyto následně do slov,máš téměř vyhráno.Z jednotlivých slov pak snadno sestavíš věty a zbývá ti už jen jediné,zato to nejtěžší.Pochopit smysl toho,co jsi přečetl. Pro začátek zkus poprosit někoho blízkého,před kým se nestydíš,aby ti smysl článku vysvětlil.Není to žádná ostuda.Dělali jsme to všichni i když je pravdou,že většina z nás už v první třídě základní školy. Přeji Ti ve tvém úsilí hodně štěstí!

Wassabi

(Massada, 28. 7. 2007 18:22)

co se ti na tom nelíbí, uveď co je špatně a proč, a neurážej. Obávám se, že jsi článek vůbec nepochopil, vytrhl jsi dvě věci z kontextu, a ani jedna není v souvislosti s textem neplatná.

Autorovi:

(Wassabi, 28. 7. 2007 16:28)

Cituji geniálního Pana Chytrého(z 1.odst.čl.2):"Žena místo aby partnera vedla ke sňatku a založení rodiny,jak to ženy dělaly celou historii lidstva,střídá partnery a užívá si sexu tak, jak je to přirozené pro muže".. A dále:¨.." Muž je v takovém modelu společnosti donucen napodobit ženu. Tzn že se musí o rodinu starat,vydělávat, ženě pomáhat, vychovávat děti,a celá společnost jej k tomu výchovně vede a n u t í. Mužská přirozenost střídat ženy a užívat si sexu je potlačována.... " atd atd
Pane, k tomu lze říct jen jediné:
Jste totální B L B.

Ano, tendře

(Jarolimus exitus, 27. 7. 2007 8:00)

a co například taková Anna proletářka, to byla holka z vesnice, co jí líná rodina z vesnice prodala do otroctví, a tyla na jejích mozolech! Nebýt aktivisty Toníka spasitele, tuším, že z Kolbenky, tak jí ta rodina těch lenošných soudruhů vysála až do morku kosti! Pryč s psanci a kapitálisty, ať žije demagogie a Lenin!

Širín

(tendr, 26. 7. 2007 22:41)

chyba je ve společnosti. Komunismus ženy degradoval na otrokyně, které nemají nárok na kousek volna a jsou zhýralý když si platí někoho kdo po nich umeje hrnek.
Vzpomeň na ženy - jeřábnice a ženy - překračovatelky plánu. Bylo jich jenom pár ale pomíchaly hodnotama národa protože je komunismus rval jako hrdinky a zářnej příklad.
V předkomunistický éře si taky ženy myly hrnky samy, ale do první světový války platilo že ženy nepracujou ( ekonomickej vliv byl zanedbatelnej ) a i po první světový válce pracovaly hlavně svobodný holky. Když se ženská vdala, přestávala automaticky chodit do práce a pracovala v domácnosti.

souhlas, tendře,

(Širín, 26. 7. 2007 15:52)

ale, to by museli muži u nás zakládat rodiny a mít v nich děti až v době, kdy budou na tom ekonomicky tak dobře, že si budou moci dovolit tu hospodyni platit, což se bohužel neděje, a muž si defakto sňatkem k sobě poutá služebnou a chůvu pro sebe a děti zadarmo, nutí ji pracovat v práci i doma a ještě ji ekonomicky omezuje, a často jí nedá na domácnost ani tolik, kolik kolik ona sama vydělá. Nejsou ani ojedinělé případy, kdy ji nutí, aby pokud je na mateřské vystačila s tímto příspěvkem, a živila z něj nejen dítě a sebe, ale i jeho. Je to moderní a státem tolerované otroctví, nemající v naší společnosti místo!

Velký problém postsoc států

(tendr, 26. 7. 2007 10:34)

Žena je pracovní síla a to co dělá pro domácnost se nepočítá jako práce. Proč teda platí na západě služky, hospodyně a pod. hlavně zaměstnaný ženy??? Proč si neumyjou nádobí jako Češky, samy? Jsou tak líný? Samozřejmě že ne. Jen je ekonomičtější dát stovku hospodyni za vytření a jít se věnovat odpočinku nebo dětem, než se udřít k smrti.